Πλαστική Αποκατάσταση Υδροκήλης

Πλαστική Αποκατάσταση Υδροκήλης

- Απρίλιος 16, 2019

Είναι η χειρουργική επέµβαση, κατά την οποία ανοίγεται το όσχεο και αναστρέφεται ο ιδίως ελυτροειδής χιτώνας του όρχεως.

Με αυτό τον τρόπο αφαιρείται το υγρό που έχει µαζευτεί σε αυτόν και αποφεύγεται η µελλοντική συλλογή του. Αυτό µπορεί να συµβαίνει µόνο στο ένα ηµιόσχεο ή και στα δύο.

Η υδροκήλη µπορεί να χειρουργηθεί όταν προκαλεί δυσφορία στο περπάτηµα, στην καθηµερινή ζωή ή για αισθητικούς λόγους.

Στη βρεφική ηλικία παρακολουθείται µέχρι τους 12 πρώτους µήνες της ζωής επειδή µπορεί να εξαφανίστεί από µόνη της.